Dialoogsessies: de beschouwing

De dialoogtent was op 18 september een droog eiland in een nat Ledeboerpark. Anders dan in het maatschappelijk debat werd hier goed geluisterd naar elkaar over de toekomst van het landelijk gebied. Inleiders en belangstellenden creëerden met elkaar een goede energie. We weten dat de opgaven verre van simpel zijn maar de betrokkenen hebben er zin in om de toekomst samen vorm te geven!

We bespraken 4 thema's: Landbouw EN natuur, waterbeheer, korte voedselketen en de toekomst van het landelijk gebied in 2050. Aan de hand van deskundige inleiders en discussieleiders werden diverse achtergronden en belangen goed benoemd.

Op basis van deze dialogen gaan we samen verder bouwen, zodat spelers op het platteland elkaar beter leren kennen en samen perspectieven kunnen creëren.
We gaan de komende tijd steeds filmpjes van de dialogen plaatsen waarin de thema’s specifiek worden besproken. Houdt deze pagina dus in de gaten!

Dialoogsessies: de aankondiging

Graag nodigen wij betrokken boeren, burgers en buitenlui uit op de Twentse Landdag op zondag 18 september in het Ledeboerpark, ingang tegenover Hengelosestraat 321 in Enschede. De Twentse Landdag staat in het teken van ‘Stad ontmoet platteland’. In een viertal dialoogsessies willen we met aanwezigen gericht in gesprek gaan over de toekomst van ons landelijk gebied.

Discussie

Er staat de komende jaren veel te gebeuren in het landelijk gebied. De discussie over de toekomst van de boerenbedrijven wordt volop gevoerd. Waar ligt voor hen het toekomstperspectief en is er wel een verdienmodel voor de boer?

Andere initiatiefnemers

Andere initiatiefnemers staan klaar om de agrarische grond te kopen dan wel te gebruiken voor energieproductie, woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur. En is diezelfde grond ook niet broodnodig voor de verduurzaming van het boerenbedrijf?

Waarden

Maar het landelijk gebied vertegenwoordigt ook waarden, zoals rust, ruimte, natuur en biodiversiteit. Waarden die door velen belangrijk gevonden worden maar waar geen goed verdienmodel of kapitaalkrachtige investeerders achter zitten.

Dagvoorzitters

Dagvoorzitters zijn Gerrit Jan van de Veen (voorzitter Stawel, Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede) en Janet Oosterhof (opdrachtgever landelijk gebied van de gemeente Enschede).

Conclusies en aanbevelingen

De conclusies en aanbevelingen brengen we in bij de visie en beleidvorming over de toekomst van het buitengebied. Ook vormen resultaten en conclusies van de dialoogsessies de basis voor vervolgbijeenkomsten.

Vier dialoogsessies

Tijdens vier verschillende dialoogsessies gaat u als bezoeker van de landdag met deskundige inleiders en elkaar in gesprek.

'Landbouw EN natuur'

Om 12:00 start de dialoog 'Landbouw EN Natuur': Kunnen landbouw en natuur elkaar versterken of sluiten ze elkaar uit?

De inleiders zijn:

  • Michael Sijbom (directeur Landschap Overijssel)
  • Karin Schukkink-Olink (Melkveehouder, bestuurslid LTO Noord afdeling Zuid Twente)

'Korte voedselketens'

Om 13:00 start de dialoog 'Korte voedselketens': Hoe kunnen we er voor zorgen dat met afzet van lokale producten een duurzaam verdienmodel wordt gecreëerd?

De inleiders zijn:

  • Koen Olde Hanter (dealmaker korte voedselketen)
  • Niek Leussink (directeur/eigenaar Leussink retail groep)

'Veranderend klimaat en gevolgen voor het landelijk gebied'

Om 14:00 start de dialoog 'Veranderend klimaat en gevolgen voor het landelijk gebied': Hoe kunnen we onze waterhuishouding aanpassen aan de veranderende klimatologische omstandigheden?

De inleiders zijn:

  • Stefan Kuks (watergraaf waterschap Vechtstromen)
  • Martin Immink (melkveehouder, regiobestuurder LTO Noord)

'Lange termijn 2050'

Om 15:00 start de dialoog 'Lange termijn 2050': Welke waarden en functies willen/kunnen we combineren en hoe kan de boer daar een rol in spelen (producent van voedsel, beheerder van landschap,  ecosysteemdiensten)?

De inleiders zijn:

  • Heleen Lansink (boerin, eigenaar Melktapperij, columnist)
  • Mathijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel)